תנאי שימוש

 תנאי שימוש באתר

  1.        כללי

ברוכים הבאים לאתר מתקין TV  שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

מתקין TV  רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

  1.        התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של מתקין TV  כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. מתקין TV אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י מתקין TV. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. מתקין TV אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.

השימוש בתכנים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי מתקין TV  ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור. 

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

  1.          המוצרים והשירותים שבאתר

מתקין TV מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. tv shop שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

מתקין TV שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח אלה אם כן צויין אחרת. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

מתקין TV שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. מתקין TV  תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי עד 10 ימי עסקים לאחר ביצוע הרכישה במקרה כזה תודיע מתקין TV  למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין . תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בתעודת האחריות המצורפת למוצר.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

  1.          הזכות לרכוש מוצרים באתר

כל אדם שהוא תושב ישראל מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף, יהא רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר, בקניה קמעונאית בלבד.

ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.

מתקין TV שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא tv shop רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה  שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע

               בניהולן התקין של המכירות באתר.

  1.          אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים

במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים:שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.לחילופין,תתאפשר רכישה באמצעות paypal.

ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להתבצע רכישה.

הפרטים בטופס ההזמנה ישמשו את מתקין TV  לשליחת דברי פרסום בנוגע למבצעים ו/או עדכונים, אלא וככל שתסמן ברובריקה המתאימה כי אינך מעוניין בשירות זה.

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי הובלה, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.

באם תרצה בכך, תהא רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי ממחסני מתקין TV   : רחוב פלטין 6 ראשל״צ, בתיאום מראש, ובמקרה זה, לא תחויב בתשלום דמי ההובלה (לפירוט, ראה סעיף 7 להלן).

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר מתקין TV  תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין מתקין TV.         משלוח ומועדי אספקת המוצר

מועד אספקת המוצר כפי שמפורט בעמוד המכירה נספר בימי עבודה (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש.

מתקין TV לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין.

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכתובת אחרת לפי דרישתו, כפי שמילא בטופס ההזמנה.

מסירת המוצר הנה אישית בלבד לידי המזמין בהצגת תעודת הזהות של המזמין בעת המסירה. היה והמזמין אינו מקבל המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כוח מטעמו וכן את תעודת הזהות שלו למקבל המוצר.

 איסוף עצמי

ככל שהדבר אפשרי (לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי) - משתמש המעוניין לקבל לידיו את  המוצר באופן עצמאי יסמן זאת במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה. 

מועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים.  בעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהות. מקרה בו אוסף המוצר אינו המזמין, הרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות של המזמין לשם קבלת המוצר.

      

משתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

            במקרה של איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בדמי הובלה.

  1.          ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש

כל הרוכש מוצר באתר מתקין TV רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 

להלן בקצרה כללי הביטול הרלוונטיים (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם מחייבים):

א.                   ברכישה של מוצר –מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. 

ב.                   ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב ל- מתקין TV בלבד, באמצעות פקס מספר 152-527437438 

ג.                    תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לרוכש בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר מתקין TV, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. מתקין TV תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לרוכש עותק מהודעה ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל שהרוכש קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות מתקין TV במקום שבו נמסר המוצר.

ד.                   תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר מתקין TV, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהרוכש סוכם כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. ככל שהרוכש קיבל את המוצר, עליו החובה להחזיר את המוצר ל- מתקין TV במקום עסקיה, על חשבון הרוכש. 

ה.                  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהמוצר הותקן בבית הרוכש על ידי מתקין TV או מי מטעמה, לצורך מתן שירות לפי העסקה, מתקין TV תהא רשאית לגבות מהרוכש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים. 

ו.                     שימו לב –החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הרוכש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה/התקנה בבית הרוכש המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של מתקין TV לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, מומלץ כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או שלקול מכל מין וסוג שהוא. 

ז.        בהתאם להראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן –לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין מוצר אשר נוצר במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה או הזמנה מיוחדת. 

  1.          ביטול מכירה על ידי מתקין TV  

מתקין TV  תהא רשאית לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם מזמין במתן הודעה טלפונית או בכתב וזאת במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, או מקרה בו מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, יבצר מ- מתקין TV  לנהל את האתר בצורה תקינה ו/או לספק המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, או במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

  1.     שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה/ בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש.

מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר מתקין TV  לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות.

המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי).

מתקין TV נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר (למען הסדר הטוב - כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ולפי התקן). עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות tv shop  להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם. מתקין TV לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו.

פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של מתקין TV  המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את מתקין TV  למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית מתקין TV ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח לקבלת שירות.

  1.     זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של מתקין TV  או של צד שלישי אשר הרשה מתקין TV  להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת מתקין TV  מראש ובכתב.

  1.     סמכות שיפוט

השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.